התאמה אישית של דמי הניהול בקרן הפנסיה המקיפה!
בחירה מבין 2 חלופות:
א. דמי ניהול בשיעור של 0.9% מהפרמיה החודשית ו- 0.13% מהצבירה
ב. דמי ניהול בשיעור של 1.8% מהפרמיה החודשית ו- 0.045% מהצבירה
(דמי הניהול המירביים ע"פ חוק: %6 מהפרמיה החודשית ו- 0.5% מהצבירה) 

% 50 הנחה לעומת ההסכם הקודם בקרן הפנסיה המשלימה!
דמי ניהול בשיעור של 0.25%
מהפרמיה החודשית ו-0% מהצבירה (דמי הניהול המירביים ע"פ חוק: 4% מהפרמיה החודשית ו- 1.05%  מהצבירה)
הנחה משמעותית בדמי הניהול בקרן ההשתלמות במקום  2% רק 0.25% מהצבירה!
שיעור דמי הניהול מהיתרה הצבורה בפועל במונחים שנתיים.
מטריה TOP , הרכיב הנוסף לפנסיה מושלמת! 
רכישת כיסוי ביטוחי באמצעות מטריה TOP, המעניקה לחברי האיגוד השלמה איכותית לפנסיית הנכות והגדרה עיסוקית במקרה של אובדן כושר עבודה.  
אפשרות לקבלת הלוואה מקרן  ההשתלמות ללא ריבית! 
10,000 ₪ לעמית, 10,000 ₪ לבן/בת הזוג של העמית (1)
הטבות גם לבני המשפחה!
בני משפחה מדרגה ראשונה של חבר האיגוד רשאים לבקש את החלת ההטבות האמורות גם עליהם, אם לא חל עליהם הסדר אחר במנורה מבטחים.
(1) הלוואה לכל מטרה. סכום ההלוואה לא ישמש להפקדה לקרן הפנסיה. אין באמור משום התחייבות למתן ההלוואות או לסכומן הכפופים ליתרה עדכנית. הקריטריונים למתן הלוואה קבועים בחברה ונתונים לשיקול דעתה הבלעדי. אי עמידה בפירעון ההלוואות עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. הזכאות להטבות קבועה בהסכם עם איגוד מקצועות הבריאות והיא כפופה לתנאיו. סקירת ההטבות הנה סקירה כללית בלבד ;הטבות לבני משפחה יינתנו בכפוף לחתימה על טופס הטבות אישי ובתנאי שלא חל עליהם כל הסכם אחר במנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ. התנאים המחייבים הינם התנאים הכללים של פוליסת מטריית TOP . האמור אינו מהווה יעוץ או שיווק פנסיוני, המלצה או חוות דעת ואין בו כדי להוות תחליף ליעוץ או שיווק פנסיוני כאמור הניתן על ידי בעל רישיון כדין, המתחשב בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל אדם.
הנ"ל הינו בגדר הצעה בלבד, איגוד מקצועות הבריאות ממליץ לקבל ייעוץ פנסיוני מורשה ולבצע סקר שוק לפני קבלת החלטה.
ט.ל.ח.
דף זה נוצר במערכת פולסים Easy Page